หน่วยงานภาครัฐ กับ CRM Software

Home » หน่วยงานภาครัฐ กับ CRM Software

หน่วยงานภาครัฐ กับ CRM Software “การออกแบบที่ดีและการดำเนินการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของภาครัฐมีส่วนสำคัญสองประการ คือ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของบริการจากภาครัฐโดยอำนวยความสะดวกอัตโนมัติและปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในหมู่ของประชาชน พนักงานของรัฐ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

นอกจากนี้ Aqua CRM Software ยังทำให้คนงานภาครัฐมีเครื่องมือที่ดีกว่าในการดำเนินงานประจำวันของการปรับปรุงการสื่อสารภายในรัฐบาล”