การติดต่อสื่อสาร กับ CRM Software

Home » การติดต่อสื่อสาร กับ CRM Software

“Aqua CRM Software สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีความพึงพอใจของลูกค้าและรายได้ โดยสามารถทำได้ด้วยการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพขึ้นและรวบรวมข้อมูลจัดระเบียบลูกค้าที่กระจายอยู่ในระบบต่างๆบนฐานของเทคโนโลยีเดียวที่มีประสิทธิภาพ
AquaCRM จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นโดยรูปแบบในการเป็นองค์กรที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างให้เกิดความประสบความสำเร็จในตลาดการแข่งขัน”