ระบบ CRM มีประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในการแย่งส่วนแบ่งการตลาด เช่นการจัดโปรโมชั่น การส่งของขวัญพร้อมทั้งคำอวยพรในช่วงเทศกาลหรือวาระพิเศษอื่นๆ ของลูกค้า และการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จนสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ซึ่งข้อมูลของลูกค้าเหล่านี้ต้องมีการอัพเดทให้มีความทันสมัยอยู่โดยตลอด

โดยผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • สามารถกำหนดระดับความสำคัญของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนระดับของกลุ่มลูกค้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรจนกลายเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์กรในระยะยาวได้
  • สามารถกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้มีกิจกรรมร่วมกันกับองค์กร เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มลูกค้ากับองค์กรได้
  • สามารถสร้างแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริหารด้านการตลาดขององค์กรได้
  • สามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาดขององค์กรได้
  • สามารถประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ได้ อาทิเช่น การโฆษณา การจัดโปรโมชัน และการบริการหลังการขาย เป็นต้น
  • สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้กับความไม่รู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลของลูกค้านั้นมาก่อนได้
  • สามารถเพิ่มยอดขายจากการทราบถึงข้อมูลของลูกค้านั้นมาก่อนได้
  • สามารถประเมินผลระดับความสำเร็จในแต่ละกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบริหารการตลาดได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น การนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ว่าลูกค้าได้อนุญาตให้จัดเก็บหรือไม่ ซึ่งถ้าลูกค้าไม่อนุญาต ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลและถือเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำให้องค์กรเองต้องสูญเสียมูลค่าอย่างมหาศาล แทนที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านี้

ระบบ CRM