ติดตามงานและการแจ้งเตือน

ติดตามตารางงานทั้งของตนเองและในทีมตนเอง

ระบบ CRM ของ AquaCRM เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้ วางแผน กำหนดเวลา และการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และหลังจากที่วางแผนงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบแผนงานผ่านปฏิทิน เช่น เรียกดูกิจกรรมรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ว่ามีแพลนที่ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ง่ายในการวางแผนงาน ที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทำให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของผู้ใช้งานทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอยากจะใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย

ปฏิทินและตารางกิจกรรม
ปฏิทินและตารางกิจกรรม

#เก็บข้อมูลของงานที่สำคัญ

#มอบหมายงานเป็นกลุ่ม

#แจ้งเตือนทางอีเมล์

ปฏิทินของระบบ CRM