สรุปรายงานในรูปแบบตาราง และเอกสาร

ข้อมูลใน ระบบ CRM ของ AquaCRM สามารถสร้างรายงานในรูปแบบข้อมูลตารางExcel ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ภายใต้ขอบเขตข้อมูลของแต่ละโมดูล อีกทั้งยังสามารถตั้งวันที่และเวลาการส่งข้อมูลรายงานอัตโนมัติไปยังผู้รับ ทั้งนี้หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ ก็สามารถทำได้ในรูปแบบการออกข้อมูลในประเภทไฟล์ .CSV หรือจะพิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบ PDF ก็สามารถทำได้เช่นกัน

รายงานในรูปแบบตาราง

การขาย

 • กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
 • กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
 • รายงานยอดขาย

การตลาด

 • ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด

 • ยอดการขายสูงสุด

 • ช่องทางการขายสูงสุด

 • สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย

 • จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย

การสนับสนุนลูกค้า

 • จำนวนเรื่องที่แจ้ง

 • สถานะความสำคัญของเรื่อง

 • สถานะของเรื่อง

อื่นๆ

 • กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

 • ช่องทางขาย

 • ตัวชี้วัดความสำคัญ

 • กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ

 • รายการอย่างย่อ

 • บันทึกความจำ