ให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าที่ได้ติดต่อเข้ามา

เป็นปัญหาหรือการขอบริการต่างๆ ที่ลูกค้าได้มีการ สอบถาม แจ้งปัญหา หรือร้องขอบริการเข้ามา และมีไว้สำหรับบันทึกวิธีการในการแก้ปัญหาแต่ละ Case ที่ได้ดำเนินการให้แก่ลูกค้า ทั้งยังทำให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าในการให้บริการได้ ซึ่งถ้าหากปัญหาหรือการขอบริการต่างๆ เป็นวิธีการใหม่และมีประโยชน์ ก็จะจัดเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้ที่ช่วยให้พนักงานบริการหลังการขายสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตได้

AquaCRM ระบบ CRM ในประเทศไทย

นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจ

ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าหรือตอบคำถามจากลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด คุณสามารถสร้างฐานความรู้ หรือ ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อให้การตอบคำถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน