ถ่ายทอดความรู้และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ

  • เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กร
  • ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำลูกค้าและคำติชมเป็นระยะๆ

  • ปรับแต่งโมดูลการแก้ปัญหาเพื่อให้เหมาะกับความรู้ขององค์กรของคุณ
  • สามารถปรับแต่งรายงานฐานความรู้และแดชบอร์ด
AquaCRM ระบบ CRM ในประเทศไทย